TERMENI ŞI CONDIŢII Regulamentul promoţiilor “Interact2Media“

Articolul I : Organizarea

Societatea comercială Interact2Media Pte Ltd (30 Raffles Place; #17-00; Chevron House; Singapore 048622), organizează un mare joc denumit “Interact2Media“, începând cu data de 20 ianuarie 2016 şi care se desfăşoară pe durată nedeterminată. Acest joc se derulează în perioade denumite de acum încolo “sesiuni”, ale căror date vor fi înregistrate prin clauze anexate, conform prevederilor aprobate, la instanţa judecătorească deţinătoare a prezentului regulament. Fiecare sesiune poate cuprinde mai multe jocuri.

Articolul II : Participarea

Participarea gratuită şi fără obligaţii de cumpărare, la acest joc, este deschisă tuturor persoanelor fizice majore, domicilate în Franţa metropolitană (cu excepţia salariaţilor şi reprezentanţilor companiei Interact2Media Pte Ltd, a partenerilor săi şi a tuturor subcontractanţilor, precum şi a consilierilor şi membrilor familiei), care dispun de o conexiune la Internet şi de o adresă de email validă. În ceea ce priveşte persoanele minore, Jocul se desfăşoară cu răspunderea şi permisiunea tutorelui care îşi poate dovedi autoritatea parentală. Participarea este limitată la una singură pentru o persoană (cu acelaşi nume şi aceeaşi adresă). Participarea este strict nominativă şi jucătorul nu poate în nici un caz juca în numele altor participanţi. Orice formular de înscriere în joc care este incomplet, ilizibil sau trimis după expirarea termenului limită va fi considerat nul.

Article III : Înscrierea în joc

Pentru a participa, pur şi simplu utilizatorul se conectează la adresa de Internet precizată pentru fiecare sesiune şi pentru fiecare joc, completează formularul de înscriere în joc, indicând datele sale şi răspunzând corect la întrebări, apoi validează formularul. Utilizatorul poate apoi participa la sesiunea în curs.

Article IV : Premii

Acest joc cuprinde o serie de premii pe sesiune de joc, ale căror detalii sunt precizate prin clauze anexate şi înregistrare la instanţa judecătorească deţinătoare a prezentului regulament, precum şi a anexelor sale.

Jocul oferă următoarele premii:

Premiul I : 1 iPhone 6 în valoare de 699 euro (sau contravaloarea sa).

Premiul II : 1 voucher cadou în valoare de 500 euro (sau contravaloarea sa).

Article V : Mecanismul desemnării câştigătorilor

Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi, în timpul săptămânii următoare închiderii sesiunii de joc. Ei vor fi contactaţi de compania Interact2Media Pte Ltd prin poştă, email sau telefon. Dacă nu se obţine nici un răspuns din partea acestora în termen de 8 zile de la confirmarea câştigului, câştigătorii vor fi discalificaţi şi premiul lor va fi reţinut conform prevederilor Articolului X. Un alt câştigător va fi ales. Premiile nu pot fi rambursate în numerar sau printr-un alt timp de compensaţie şi nu sunt transferabile. Cu toate acestea, în caz de forţă majoră, compania Interact2Media Pte Ltd îşi rezervă dreptul de a înlocui premiile anunţate cu alte premii cu valoare echivalentă. Participanţii aleg adresa de livrare a premiului lor, indicată pe formularul de joc. Câştigătorii sunt de acord cu toate verificările necesare cu privire la identitatea şi domiciliul lor (adresă poştală sau electronică). Toate informaţiile furnizate cu privire la identitatea sau adresa participanţilor, ce se dovedesc a fi false, duc la invalidarea câştigului şi tuturor participărilor la joc.

Article VI : Depozitul legal

Regulamentul a fost pus la dispoziţie prin intermediul [email protected] Aceste norme pot fi modificate în orice moment, sub forma unei aprobări de către organizator, în conformitate cu condițiile menționate și publicate online pe site. Actul este înregistrat la instanţa judecătorească aferentă, înainte de publicarea acestuia. Acesta va intra în vigoare după ce este publicat online și participarea la joc implică acceptarea regulamentului, de la data intrării în vigoare a oricărei modificări. Orice participant ce refuză modificările aduse trebuie să înceteze participarea la joc. Regulile vor fi trimise gratuit către oricine face o solicitare scrisă prin poștă, înainte de data de încheiere a jocului, companiei Interact2Media Pte Ltd. Regulamentul complet poate fi de asemenea consultat online pe site-ul web al jocului. Taxele poştale aferente trimiterii regulamentului vor fi rambursate la cerere, având ca referinţă tariful ce corespunde trimiterii unei scrisori simple.

Articolul VII: Rambursarea cheltuielilor aferente jocului

În cazul în care există cheltuieli aferente jocului, orice participant poate obține la cerere o rambursare corespunzătoare jocului de pe un telefon fix, conform tarifelor France Telecom, pentru o convorbire de 3 minute, la rata redusă, sau 0,15 euro. Cererea de restituire trebuie să fie trimisă prin poștă la adresa jocului (specificată în Articolul VI), însoțită de un extras de cont și o factură detaliată pe numele participantului, indicând data și ora apelului, cel târziu 30 de zile de la data de închidere a jocului, data poștei. Cheltuielile efectuate de către participant pentru trimiterea solicitării vor fi restituite după o cerere scrisă şi raportat la tariful poştal în vigoare pentru trimiterea unei scrisori simple. Doar o singură cerere de rambursare poate fi efectuată pentru fiecare participant înregistrat, pe joc, pe sesiune și pe plic (cu același nume, aceeași adresă). Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare.

Având în vedere situaţia actuală a ofertelor de servicii în domeniul tehnologiei şi că unii furnizori de servicii Internet oferă o conexiune gratuită pentru utilizatorii de Internet, este aşadar specificat în mod expres că orice acces la site se face în mod liber (aceasta include conexiunea prin cablu, ADSL sau alte conexiuni de specialitate) şi nu va avea ca efect nici o rambursare. Abonamentul la Internet este, în acest caz, contractat de către utilizator pentru utilizarea Internetului în general, și faptul că, participantul alege să se conecteze la site și participă la joc nu îi aduce costuri sau cheltuieli suplimentare.

Articolul VIII : Conexiune şi utilizare

Participarea implică cunoașterea și acceptarea caracteristicilor, precum și limitărilor Internetului, lipsa de protecție a anumitor date împotriva unei posibile utilizări necorespunzătoare sau a pirateriei și a riscurilor de contaminare cu viruși care circulă pe rețea.

Compania Interact2Media Pte Ltd refuză orice responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare sau alte incidente legate de utilizarea computerului pentru acces la Internet, întreținerea sau funcționarea necorespunzătoare a serverelor de joc, utilizarea de linie telefonică sau orice altă conexiune tehnică, și trimiterea setului de formulare la o adresă incorectă sau incompletă.

Articolul IX : Litigii şi responsabilităţi

Participarea la acest concurs presupune acceptarea deplină a regulilor în întregimea lor. În cazul în care una sau mai multe dispoziții ale prezentului regulament au fost declarate nule sau inaplicabile, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare. În cazul unei diferențe între versiunea regulamentului publicată pe site şi cea aflată în posesia instanţei judecătoreşti, numai versiunea depusă la executorul judecătoresc va prevala. Orice declarație inexactă sau falsă, orice fraudă va duce la descalificarea participantului. Compania Interact2Media Pte Ltd decide în mod suveran cu privire la orice litigiu legat de jocul și regulile sale, în concordanţă cu instanţa judecătorească. Nu se va oferi răspuns prin telefon sau la vreo solicitare scrisă cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului regulament, mecanismele sau modalitățile de joc, precum şi la întrebări legate de câștigătorii fiecărei sesiuni. În caz de litigiu este admisibilă numai o scrisoare cu confirmare de primire în termen de 1 lună după anunțarea rezultatelor. Compania Interact2Media Pte Ltd își rezervă dreptul de a scurta, extinde sau modifica durata jocului, sau de a anula acest joc, în cazul în care circumstanțele o cer şi în conformitate cu Articolul VI. Aceasta nu poate aduce cu sine consecinţe de natură legală. Compania Interact2Media Pte Ltd va putea anula sau suspenda toate părţile sau o parte a jocului în cazul în care se constată că o fraudă a avut loc sub orice formă, inclusiv prin calculator, în timpul participării la joc. Compania își rezervă dreptul, în acest caz, de a nu acorda premiul și / sau de a reclama în fața instanțelor competente pe autorii acestor fraude.

Articolul X : Acordarea premiilor

De la momentul acceptării premiului, câștigătorul este de acord ca firma Interact2Media Pte Ltd să utilizeze numele, adresa lor poștală sau de email în toate ofertele promoționale legate de acest joc fără ca această utilizare să dea naştere la orice alte pretenţii, altele decât premiul, iar acest lucru este valabil pentru o perioadă maximă de 2 ani. Compania Interact2Media Pte Ltd nu poate fi trasă la răspundere pentru orice întârzieri, pierderi, pagube, scris ilizibil sau alte incidente ce au loc din cauza serviciilor poștale și care pot apărea la livrarea premiilor. Premiile nerevendicate sau returnate în termen de 30 de zile calendaristice de la expediere, vor fi pierdute de participant și vor rămâne în posesia companiei Interact2Media Pte Ltd. Câștigătorii nu pot pretinde companiei Pte Ltd Interact2Media plata oricăror daune ca urmare a acceptării și / sau utilizării premiului.

Articolul XI: Acordul cu privire la probe

Cu excepția cazurilor de erori evidente, participantul este de acord ca informaţiile înregistrate de sistemele informatice ale companiei Interact2Media Pte Ltd, au forță probantă în orice litigiu cu privire la joc.

Articolul XII: Competența

Participanții se supun reglementărilor franceze aplicabile pentru jocuri și concursuri. Orice litigiu ce nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi depuse la instanțele competente desemnate în conformitate cu Codul de procedură civilă.

Articolul XIII: Protecția datelor

Informațiile personale colectate prin intermediul acestui joc sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale (din Franţa) nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978. Toți participanții la joc, au în conformitate cu Articolul 27 din lege, dreptul de a accesa sau rectifica datele înregistrate. Orice cerere de acces, rectificare sau reclamaţie trebuie să fie adresată societății Interact2Media Pte Ltd. Datele personale ale clienților și vizitatorilor site-ului sunt tratate și protejate cu cea mai mare grijă, în conformitate cu Politica de confidențialitate Interact2Media Pte Ltd.

Articolul XIV: DREPTURILE DE PROPRIETATE ARTISTICĂ ŞI LITERARĂ

În conformitate cu legile care reglementează drepturile asupra proprietății literare și artistice, reproducerea și reprezentarea totală sau parțială a acestui joc sau ale oricăror elemente componente sunt strict interzise. Toate mărcile comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Pentru eventuale întrebări sau remarci ne puteţi contacta la adresa: [email protected] .